Tauber Promotion > Aktualności > Bez kategorii > Top Secret z potencjałem do dalszego rozwoju

Top Secret z potencjałem do dalszego rozwoju

Sieć Top Secret w 2018 r. wypracowała 1,2 mln zł zysku na sprzedaży, przy obrotach na poziomie 249,1 mln zł. W kolejnych okresach planowany jest dalszy rozwój sieci modowej w kraju umożliwiający wykorzystanie efektu skali i dźwigni operacyjnej. Z kolei w zakresie sieci dyskontowej TXM rozpoczęty został proces restrukturyzacyjny, który ma doprowadzić do poprawy bieżącej płynności i wyników finansowych. Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w minionym roku uzyskała 602,3 mln zł przychodów.

Segment modowy w 2018 r. osiągnął 249,1 mln zł przychodów, czyli o 3,6% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W nieco większym stopniu, bo o 5,4% do 116,9 mln zł zwiększyła się marża handlowa. Z kolei koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 9% w ujęciu r./r. W efekcie sieć Top Secret w minionym roku wypracowała 1,2 mln zł zysku na sprzedaży oraz 1,0 mln zł zysku operacyjnego. W 2018 r. powierzchnia handlowa sieci sklepów Top Secret w Polsce wzrosła o 9,8% do 30,9 tys. m2.

„Sieć Top Secret na rynku krajowym rozwija się prawidłowo. W minionym roku mieliśmy jednak do czynienia z dwoma odmiennymi okresami. W pierwszych dwóch kwartałach w pełni zrealizowaliśmy założenia sprzedażowe i marżowe. W drugiej połowie roku na osiąganą sprzedaż wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe. Bardzo wysokie temperatury we wrześniu wstrzymały popyt na towary jesienne. Spowodowało to konieczność stosowania agresywnej wyprzedaży pod koniec roku. Bardzo dobrze przyjęta została natomiast kolekcja prezentowa. Sklepy Top Secret w Polsce pomimo słabszego drugiego półrocza utrzymały poziom rentowności. Z kolei kanał e-commerce odnotował nie tylko poprawę sprzedaży o 9%, ale również poprawę rentowności o 3 p.p. Spadek sprzedaży i marży zanotowaliśmy natomiast na rynkach zagranicznych” – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

„Osiągnięte wyniki potwierdzają sensowność założeń strategicznych dla marki Top Secret. Zgodnie z założeniami na lata 2019-2020 oczekujemy wzrostu rentowności sprzedaży” – dodał Bogusz Kruszyński. Cele strategiczne na najbliższe lata uwzględniają m.in. rozbudowę o ok. 30% kanałów dystrybucji marki Top Secret w Polsce (offline i online)  umożliwiającą wykorzystanie efektu skali i dźwigni operacyjnej. Planowany jest zrównoważony i systematyczny wzrost marży procentowej o 3 p.p. do poziomu średniego w branży odzieżowej.

Z kolei segment dyskontowy TXM w 2018 r. osiągnął 353,2 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 8,1% w porównaniu do poprzedniego roku. O  0,7 p.p. w ujęciu r./r. wzrosła marża handlowa do poziomu 39,3%. Ograniczone zostały jednocześnie koszty sprzedaży i zarządu o 2,6 mln zł. W roku 2018 segment dyskontowy poniósł jednak stratę na poziomie wyniku przed opodatkowaniem w wysokości –58,1 mln zł. W dużej mierze wynik ten jest obciążony operacjami związanymi z rozpoczętym procesem restrukturyzacyjnym.

„Wynik bez uwzględnienia wpływu restrukturyzacji jest pochodną pozytywnej zmiany w zakresie  wzrostu procentowej marży handlowej oraz zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności. Jednak decydujący wpływ na negatywny wynik TXM ma spadający poziom sprzedaży” – podkreślił Bogusz Kruszyński.

Na początku kwietnia br. TXM złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Jego celem jest zapewnienie TXM możliwości kontynuowania działalności handlowej oraz przeprowadzenie restrukturyzacji, która ma doprowadzić do poprawy bieżącej płynności i wyników finansowych oraz ochrony wszystkich podmiotów pozostających z TXM w stosunkach gospodarczych i możliwie pełne zabezpieczenie ich interesów. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego TXM będzie dążyć do zawarcia układu z wierzycielami niezabezpieczonymi oraz do zawarcia porozumienia z bankami finansującymi działalność segmentu dyskontowego.

Uwzględniając wyniki obu segmentów Grupa Redan w 2018 roku uzyskała 602,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 3,6% w ujęciu r./r. Wynik na sprzedaży w ujęciu r./r. pogorszył się o 10,6 mln zł. Na poziomie wyniku całkowitego grupa poniosła 72,4 mln zł straty względem 37 mln zł na minusie rok wcześniej. Z kolei wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -45,9 mln zł (-21,2 mln zł w 2017 r.). Finalne zaudytowane sprawozdanie finansowe Grupy Redan za 2018 r. zostanie opublikowane 14 maja br.

Klienci