Tauber Promotion > Aktualności > Bez kategorii > Dekpol pewny realizacji prognozy

Dekpol pewny realizacji prognozy

Przychody Grupy Dekpol wzrosły o 59% do 571,8 mln zł w ujęciu r./r.  Zarząd spółki nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy finansowej zakładającej osiągnięcie w całym roku obrotów na poziomie 800 mln zł.

Grupa Kapitałowa Dekpol w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. osiągnęła 571,8 mln zł przychodów, czyli o 59% więcej względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Od stycznia do końca września br. wypracowała jednocześnie zysk netto na poziomie 22,2 mln zł. Przez pierwszych dziewięć miesięcy wartość kapitałów własnych wzrosła o 9,3% do 179,8 mln zł.

Grupa Kapitałowa Dekpol koncentruje się na: generalnym wykonawstwie, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Grupa Kapitałowa na koniec trzeciego kwartału 2018 r. realizowała kontrakty o łącznej umownej wartości blisko 600 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 281 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest niemal 54% projektów.

W ramach segmentu deweloperskiego Grupa Kapitałowa Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. W pierwszych trzech kwartałach br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 452 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku była na poziomie 687 lokali. Z uwagi na sprzedaż w 2018 roku inwestycji mieszkaniowych o wyższym prestiżu i tym samym wyższych cenach transakcyjnych (m.in. Grano Residence w Gdańsku), w ujęciu wartościowym sprzedaż lokali odbiega jedynie o ok. 6% od wartości lokali sprzedanych po trzech kwartałach 2017 roku.

W przychodach segmentu deweloperskiego w trzech kwartałach br. rozpoznana została sprzedaż 349 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznano ich 380, a w całym 2017 roku 573. Według stanu na koniec września br. w ofercie sprzedażowej pozostawały 463 lokale.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych zakończył pierwsze dziewięć miesięcy 2018 roku wzrostem przychodów o  43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach tej części biznesu grupa zaczęła specjalizować się w wytwarzaniu wielkogabarytowych produktów dla swoich klientów. Systematyczne wdrażanie technik Lean Manufactoring zaowocowało wysoką oceną w czasie audytu, niezależnej jednostki certyfikującej, dla jednego z największych odbiorców OEM na świecie. Uzyskany wynik audytu, wynoszący 92% spotkał się z uznaniem nowego klienta OEM, jak również odbił się szerokim echem wśród europejskich producentów podobnej branży w Europie.

Mając na uwadze wyniki osiągnięte po trzech kwartałach br., Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia w realizacji opublikowanej prognozy. Zakłada ona, że przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł.

Klienci